REGULAMIN SERWISU OTODESKA.PL

Pobierz pełny regulamin - Regulamin v.1.0.pdf

REGULAMIN SERWISU OTODESKA.PL 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę WOODINSPECTOR sp. z o.o. na rzecz użytkowników Internetu, w tym przedsiębiorców zajmujących się hurtową i detaliczną sprzedażą i kupnem tarcicy. Usługi polegają na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie OTOdeska (Ogłoszeniodawca) oraz na możliwości aktywnego korzystania z zamieszczonych ogłoszeń (Klient). Regulamin określa również zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu OTOdeska. 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu OTOdeska jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych oraz założenie konta użytkownika. 1. Definicje Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio: 1. WOODINSPECTOR sp. z o.o. — WOODINSPECTOR sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000565665, NIP: 712-329-80-06, REGON: 361965019 reprezentowaną przez Grzegorza Kotnarowskiego – Prezesa Zarządu. 2. Serwis OTOdeska — prowadzony przez WOODINSPECTOR sp. z o.o. w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia, dostępny w domenie internetowej otodeska.pl oraz woodbuy.eu, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów WOODINSPECTOR sp. z o.o., o których mowa na stronach Serwisu OTOdeska. 3. Ogłoszenie — sporządzone przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenie dotyczące sprzedaży tarcicy nieobrzynanej (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie OTOdeska, na warunkach przewidzianych w Regulaminie. 4. Użytkownik — Ogłoszeniodawca lub Klient, a także każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu OTOdeska. 5. Konto Użytkownika— zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie OTOdeska na rzecz Ogłoszeniodawcy lub Klienta, umożliwiający korzystanie z Serwisu OTOdeska i gromadzący informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę lub Klienta z Serwisu OTOdeska. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Użytkownika unikalny adres email i hasło. 6. Ogłoszeniodawca — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, którzy w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z WOODINSPECTOR sp. z o.o. umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie OTOdeska i korzystają z usług świadczonych w ramach Serwisu OTOdeska. 7. Klient - użytkownik nie będący Ogłoszeniodawcą ale posiadający prawo do użytkowania serwisu OTOdeska w celu realizowania transakcji z Ogłoszeniodawcami. 8. Cennik — zestawienie ustalanych przez WOODINSPECTOR sp. z o.o. opłat dla Użytkowników za usługi świadczone w ramach Serwisu OTOdeska. 9. Okres Promocyjny - okres, podczas którego użytkowanie portalu OTOdeska jest bezpłatne. 10. Paczka - plik będący zbiorem zdjęć rzeczywistych tarcicy nieobrzynanej, która zgodnie z decyzją WOODINSPECTOR sp. z o.o. może być przedmiotem obrotu w serwisie OTOdeska. 11. Tarcica - asortyment drzewny powstały na skutek przetarcia drewna okrągłego na pilarkach. 12. Deska - podstawowy element składowy Paczki. 13. Zdjęcia Pomiarowe - zdjęcia tarcicy wykonane na Stole Pomiarowym Woodbase, co zapewnia możliwość dokonywania na nich pomiaru za pomocą programu Woodbase Viewer. 14. Stół Pomiarowy Woodbase - metalowy stół pomiarowy dostarczany przez firmę WOODINSPECTOR sp. z o.o., wyposażony w punkty pomiarowe, zapewniający poprawne oddanie wymiarów tarcicy na Zdjęciach Pomiarowych. 15. Program Woodbase Viewer - program komputerowy umożliwiający mierzenie tarcicy na podstawie Zdjęć Pomiarowych. 16. Regulamin — niniejszy Regulamin. 1. Ogólne warunki korzystania z Serwisu OTOdeska 1. Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy, który samodzielnie ustala jego treść. 2. Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednej Paczki, ze wskazaną przewidywaną ceną brutto lub opcjonalnie ceną netto. Jednocześnie ta sama Paczka w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia. 3. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie OTOdeska wynosi 3 miesiące dla Ogłoszeniodawców, przy czym czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany w sposób opisany w Regulaminie. 4. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Paczki/Deski za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. 5. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia), jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów WOODINSPECTOR sp. z o.o. oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. WOODINSPECTOR sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści. 6. Pobieranie lub wykorzystywanie dostępnych w ramach Serwisu OTOdeska materiałów w celu innym niż dokonania pomiaru programem Woodbase Viewer wymaga każdorazowo zgody WOODINSPECTOR sp. z o.o. i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów WOODINSPECTOR sp. z o.o. oraz Ogłoszeniodawców. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie OTOdeska w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu OTOdeska, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody WOODINSPECTOR sp. z o.o. 7. Dozwolone jest pobieranie Paczek z bazy danych na komputery prywatne w celu dokonania pomiaru desek za pomocą programu Woodbase Viewer, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu OTOdeska, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów WOODINSPECTOR sp. z o.o. 1. Zawarcie umowy 1. Zawarcie umowy z WOODINSPECTOR sp. z o.o. przez Użytkownika wymaga założenia Konta Użytkownika i akceptacji Regulaminu, i następuje z chwilą otrzymania przez Użytkownika dostępu do serwisu OTOdeska. 2. Ogłoszeniodawca może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w załączniku nr 2 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu zostało rozpoczęte świadczenie Użytkownikowi płatnej usługi przez WOODINSPECTOR sp. z o.o. 1. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę Zamieszczenie Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie OTOdeska wymaga: 1. Założenia i aktywowania Konta Użytkownika oraz wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu OTOdeska, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz wcześniejszego zaakceptowania Regulaminu. 2. Po wykonaniu tych czynności Ogłoszenie oczekuje na autoryzację administratorów Serwisu OTOdeska w celu sprawdzenia poprawności zamieszczonych zdjęć. Maksymalny czas oczekiwania na autoryzację Ogłoszenia wynosi 5 dni roboczych. Po autoryzacji rozpoczyna się emisja Ogłoszenia w Serwisie i jest ono widoczne dla innych Użytkowników. 3. Zdjęcia dołączane do Ogłoszenia, będące elementami Paczki, są generowane przez program Woodbase razem z dodatkowymi niezbędnymi plikami operacyjnymi i ich format jest dostosowany do użytkowania i poprawnego działania w Serwisie. Próby ładowania innego rodzaju plików do Serwisu nie będą zrealizowane poprawnie. Pominięcie plików operacyjnych podczas ładowania zdjęć Paczki również uniemożliwi poprawną operację. 4. Serwis opiera swoją funkcjonalność na tzw. Zdjęciach Pomiarowych. W celu ich wykonania należy fotografować materiał na Stole Pomiarowym Woodbase, co zapewni rzeczywiste oddanie wymiarów towaru. 5. Przedmiotem Ogłoszeń w serwisie OTOdeska może być jedynie tarcica nieobrzynana, przedstawiona w paczkach i warstwach lub jako pojedyncze deski, na poprawnie wykonanych Zdjęciach Pomiarowych. 6. Ogłoszeniodawca, w okresie emisji Ogłoszenia, ma dostęp do panelu administracyjnego pozwalającego na edycję tego Ogłoszenia, tj. na zmianę jego treści w polach podlegających edycji. 1. Płatności w Serwisie 1. Początkowa faza funkcjonowania Serwisu OTOdeska, zwana dalej Okresem Promocyjnym, jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników. Po upływie Okresu Promocyjnego zostanie opublikowany Cennik, wyszczególniający opłaty za poszczególne funkcjonalności. Cennik, wraz z aktualizacją Regulaminu, zostanie dostarczony Użytkownikom drogą elektroniczną. Cennik wejdzie w życie po upływie minimum 7 dni od daty jego opublikowania. Akceptacja aktualizacji Regulaminu i Cennika oznaczać będzie zgodę na wprowadzone zmiany. Odrzucenie aktualizacji Regulaminu i Cennika nie wiąże się z żadnymi opłatami i skutkuje usunięciem Użytkownika z Serwisu OTOdeska. 1. Zasady odpowiedzialności 1. WOODINSPECTOR sp. z o.o. umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę. 2. WOODINSPECTOR sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. WOODINSPECTOR sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za stan rzeczywisty, bezpieczeństwo lub legalność materiału oferowanego w Paczkach, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji. 3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego ofertę zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) albo istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii lub podanie informacji wprowadzających w błąd. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez WOODINSPECTOR sp. z o.o. stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach Serwisu OTOdeska. 4. WOODINSPECTOR sp. z o.o. ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści: 1. powszechnie uznane za obraźliwe, 2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, 3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, 4. szkodzące WOODINSPECTOR sp. z o.o. lub innym podmiotom, 5. promocyjno-reklamowe lub ogłoszeniowe, linki lub logotypy kierujące do stron internetowych serwisów ogłoszeniowych, innych niż OTOdeska, 6. wprowadzające w błąd. 1. WOODINSPECTOR sp. z o.o. nie odpowiada ponadto za: 1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, 2. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia, 3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji, 4. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od WOODINSPECTOR sp. z o.o., 5. działanie siły wyższej. 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu OTOdeska stanowią przedmiot praw wyłącznych WOODINSPECTOR sp. z o.o. lub Ogłoszeniodawców. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. 2. Wyniki pomiarów dokonywanych programem Woodbase Viewer mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów rzeczywistych. 1. Prywatność i Poufność 1. WOODINSPECTOR sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie wskutek ich własnych działań, tj. gdy umieszczą swoje dane w treści Ogłoszenia lub gdy wymienią się nimi drogą elektroniczną lub telefoniczną z innymi Użytkownikami. Dane mogą być ujawnione również w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą. 3. WOODINSPECTOR sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za podawanie fałszywych danych osobowych przez Użytkowników. 4. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu OTOdeska umowach. 1. Postępowanie reklamacyjne 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez WOODINSPECTOR sp. z o.o. usług świadczonych w ramach Serwisu OTOdeska, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu OTOdeska, w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia. 2. Reklamacje należy zgłaszać WOODINSPECTOR sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@otodeska.pl lub listem poleconym na adres WOODINSPECTOR sp. z o.o. z dopiskiem „Serwis OTOdeska.pl”. 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację. 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji. 5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, WOODINSPECTOR sp. z o.o. zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie. 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, WOODINSPECTOR sp. z o.o. zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy. 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez WOODINSPECTOR sp. z o.o. 8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane. 1. Dezaktywacja Ogłoszeń 1. Ogłoszenie ulega trwałemu usunięciu wskutek działania Ogłoszeniodawcy lub po upływie 3 miesięcy od dnia publikacji Ogłoszenia. Na życzenie Ogłoszeniodawcy czas emisji Ogłoszenia może być przedłużony o kolejne 3 miesiące. 1. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu OTOdeska ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (WOODINSPECTOR sp. z o.o. lub Użytkownik) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: info@otodeska.pl. 2. WOODINSPECTOR sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Ogłoszeniodawcą, który nie przestrzega postanowień Regulaminu. 3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji WOODINSPECTOR sp. z o.o., o której mowa powyżej, Ogłoszeniodawca nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie OTOdeska bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody WOODINSPECTOR sp. z o.o. 1. Zmiany Regulaminu 1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony lub rozszerzony przez WOODINSPECTOR sp. z o.o. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, WOODINSPECTOR sp. z o.o. poinformuje Ogłoszeniodawców na stronie internetowej Serwisu OTOdeska oraz drogą elektroniczną. 2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu OTOdeska. Usługi aktywowane przez Ogłoszeniodawców po upływie Okresu Promocyjnego, ale przed wejściem w życie kolejnych zmian Regulaminu i Cennika będą świadczone na dotychczasowych warunkach, tj. zmiany pojawiające się w okresie trwania opłaconej przez Użytkownika usługi będą go obowiązywać dopiero po zakończeniu okresu, który został opłacony. 3. Za akceptację zmian uważa się zlecenie przez Ogłoszeniodawcę wykonania usługi w serwisie OTOdeska lub akceptację aktualizacji Regulaminu. 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: info@otodeska.pl, które będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy z WOODINSPECTOR sp. z o.o. 1. Postanowienia końcowe 1. W ramach usług dostępnych w serwisie OTOdeska, Ogłoszeniodawca zleca WOODINSPECTOR sp. z o.o. publikowanie ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w innych serwisach internetowych należących do WOODINSPECTOR sp. z o.o. lub podmiotów powiązanych, a także w innych mediach takich jak prasa, telewizja, sieć Internet oraz banery i billboardy. Jednocześnie WOODINSPECTOR sp. z o.o. może umieścić na zdjęciach umieszczanych przez Użytkownika znak wodny, zawierający wskazanie nazwy serwisu OTOdeska lub nazwy Ogłoszeniodawcy, celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie. 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu OTOdeska, a w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne jest także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Ogłoszeniodawcy. 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a WOODINSPECTOR sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu OTOdeska na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu OTOdeska będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 5. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Załączniki * Załącznik nr 1 Polityka prywatności * Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Zakres obowiązywania i zgoda na postanowienia 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest WOODINSPECTOR sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000565665 (zwana dalej "Operatorem"). 2. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Operatora i prowadzony jest przez Administratora Danych Osobowych, jakim jest WOODINSPECTOR sp. z o.o. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Operatora. 3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.OTOdeska.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 4. Użytkownik, który korzysta z Serwisu, pobiera lub korzysta z powiązanych z nim usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu OTOdeska.pl oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności. 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie OTOdeska.pl, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Operatora. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej. 1. Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych 1. Dane konta i dane profilowe: Użytkownicy zakładający Konto w Serwisie mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. W przypadkach zainteresowania ofertą Użytkownika utworzone profile umożliwiają kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. 2. Ogłoszenia i transakcje: Operator w ramach Serwisu OTOdeska.pl może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia kupującemu i sprzedającemu zawarcia transakcji, przesłania wiadomości, komunikowania się z innymi Użytkownikami w ramach Serwisu. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych w Ogłoszeniu, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji. 3. Obsługa Użytkownika: Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Operator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników. 4. Dane gromadzone przez stronę www i urządzenia mobilne: Operator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych. 5. Uzupełnianie pozyskanych danych: Operator jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych. 1. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych 1. Operator jest uprawniony do gromadzenia w ramach Serwisu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony. 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Operator zbiera w ramach Serwisu zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki. 3. Operator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty. 1. Wykorzystanie zgromadzonych danych 1. Operator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w następujących celach: 1. zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji; 2. dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych; 3. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Ogłoszenia oraz zarządzanie ruchem w Serwisie; 4. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon; 5. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług; oraz 1. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć. 1. Operator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych. 1. Udostępnianie danych 1. Operator może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez przedsiębiorstwo Operatora. 2. Operator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności: 1. Operator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności. 2. Operator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa. 1. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Operator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu. 2. Operator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną. 1. Metody kontroli po stronie użytkownika 1. Wgląd, edycja i usuwanie danych: Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają na nim Ogłoszenia, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie są poprawne. 2. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron. 1. Bezpieczeństwo 1. Wszystkie zbierane przez Operatora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. 1. Zmiana postanowień 1. Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności nastąpiła w dniu 01.01.2017. W razie konieczności Operator może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności, informując o tym Użytkowników. 1. Dane kontaktowe 1. Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować na adres info@otodeska.pl. Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu * Od momentu zawarcia umowy (utworzenie Konta) można od niej odstąpić bez podawania przyczyny. * Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: info@otodeska.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy płatną usługę za Twoją wyraźną zgodą (np. gdy dokonałeś aktywacji płatnej emisji Ogłoszenia). FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) WOODINSPECTOR sp. z o.o. ul. Bohdana Dobrzańskiego 1 20-262 Lublin Ja ……………………………… posługujący(a) się adresem e-mailowym …………………………….…..niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu OTOdeska.pl. Data zawarcia umowy to ……………………………………….. Czytelny podpis
Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w regulaminie Ok, rozumiem